Protokoll fört vid årsmöte med Maglehems Kulturförening,
söndagen den 30 september 2018, I Brandkårsstugan, Maglehem.

§ 1
Gösta  Eklund hälsade de tjugo närvarande medlemmarna välkommen till årsmötet och förklarade detsamma för öppnat.

§ 2
Fastställdes röstlängden för mötet.

§ 3
Gösta Eklund valdes till ordförande för årsmötet och till sekreterare valdes Inger Ridbäck.

§ 4
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Kerstin Dahlberg och Ingrid Strandberg.

§ 5
Årsmötet godkände att kallelse till årsmötet kommit i tid

§ 6
Uppgjort förslag till föredragningslista godkändes.

§ 7 a
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 juni 2017 – 31 maj 2018 föredrogs av ordföranden och godkändes av årsmötet.  (Se bifogad Verksamhetsberättelse i ett löst dokument.)

§ 7 b
Förvaltningsberättelsen för samma tid föredrogs av kassören och godkändes av årsmötet, med tillägget att Resultat- och Balansräkning bör annonseras till medlemmarna inför årsmötet att den finns att titta på hos kassören.

§ 8
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 9
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10
Beslutades att medlemsavgiften är oförändrad, 100:- kr per person och år.

§ 11
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 1 juni 2018 – 31 maj 2019 föredrogs av ordföranden.
Planen omfattar endast höstens arrangemang. Vårens och sommarens program kommer att presenteras senare under hösten.

§ 12
Valberedningens ordförande, Mats Österberg, föredrog valberedningens förslag och följande val fastställdes av årsmötet:

Ordförande för en tid av två år: Gösta Eklund

Ordinarie ledamöter för två år: Erica Wedman och Anders Blomdahl

Suppleanter för ett år: Sarah Levin och Kerstin Dahlberg

Revisorer för ett år: Magnus Hasselberg och Gunilla Jones.

Valberedning för ett år: Mats Österberg (sammankallande) och Annika Fajersson.

Årsmötet beslutade att utse Gösta Eklund (470921-3955) och Ingrid Strandberg              (450829-3927) att vara firmatecknare för föreningen och var för sig ha full disponeringsrätt till föreningens bankkonto.

§ 13
Under punkten Övrigt diskuterades och föreslogs olika programpunkter för föreningens framtida arrangemang: föredrag om Kulturväxter i Ulrika Lindhagens anda, naturvandring med fokus på ätbara växter. Förslag väcktes om att initiera någon form av Barnkulturprojekt tillsammans med någon/några av byns konstnärer. Förslag om filmklubb under vinterhalvåret för både vuxna och barn. Det framkom dessutom önskemål och förslag om utökat samarbete med byaföreningarna i Olseröd respektive Brösarp.

§ 14
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade årsmötet för avslutat och bjöd in för ett avslutande samkväm där föreningen bjöd på smörgåstårta och cider/kaffe.

Maglehem den 5 oktober 2018

 

Inger Ridbäck                                                                Gösta Eklund

Sekreterare                                                                     Ordförande

 

Ingrid Strandberg                                                          Kerstin Dahlberg

Justerare                                                                         Justerare

Läs också: