Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-06-01 – 2018-05-31

Styrelse 2017-11-01 – 2018-09-30

Ledamöter:
Ingrid Strandberg
Bodil Bergman
Gösta Eklund
Erica Wedman
Malin Schönbeck

Adjungerad till styrelsen:
Mats Österberg

Revisorer:
Magnus Hasselberg
Gunilla Jones

Valberedning:
Mats Österberg (sammankallande)
Annika Fajersson

Från och november månad 2017 är styrelsens sammansättning som ovan.

På grund av ett tragiskt dödsfall samt två avsägelser från styrelsen ändrades styrelsen redan efter en månad och fick då detta utseende. Tre av ersättarna gick alltså upp som ordinarie ledamöter. Styrelse vald vid årsmötet 24 sept. 2017:

Ordförande
Louise Christensson

Ledamöter:
Ingrid Strandberg
Bodil Bergman
Gunilla Widholm
Gert Sjöstedt

Ersättare:
Malin Schönbeck
Erica Wedman
Gösta Eklund

Den nya styrelsen har från tillträdet november 2017 till september 2018 träffats 18 gånger.
Föreningens ekonomi redovisas i bifogade Resultat- och Balansräkning.
Medlemsantalet var per den 31 maj 2018 69 st betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 100:- kr per person. Bankgiro 348-9838

Aktiviteter under året

Verksamhetsåret har innehållit två större projekt som båda har bedrivits i samverkan med föreningen Blåherremöllas Vänner:

Övriga program för medlemmarna har varit dessa:

2017
4 juni             Natur- och kulturvandring med Bengt Davidsson

25 juni           Kartutställningen invigs

1 – 2 juli         ”Österlen berättar”. Berättarprogram i Blåherre Mölla.
Lars Cederholm och Ingmar Melin berättar om möllan och förmedlar skrönor från trakten.

27 aug.          Gemensamt studiebesök på Wanås friluftsmuseum

24 sept.         Årsmöte i Maglehems Kulturförening

29 okt.           Poesiprogram med poeten Freke Räihä

26 nov.          ”Konstnärer i Skåne”. Föreläsning/bildvisning av Thomas Håkansson

2018
28 jan.           Filmvisning i Brandkårsstugan. Filmen ”Ljusmålaren – Turner” sågs och    diskuterades.

30 mars         Utställningen ”Maglehem 1968 – världens första Konstrunda” invigs på Maglegårda

5 maj             Maglehemsdagen genomförs traditionellt med stort antal utställare och besökare i  strålande fint väder.

27 maj           Naturexkursion runt ”Eskebjär” under ledning av familjen                               Stoltze/Callmer.

17 juni           Studiebesök på Maglehems Musteri. Gunnar Bohman visade och berättade om sin produktion av must och vin.

25 aug.          Gemensamt besök på Karlskrona Örlogsvarv, ”världsarvsstaden”. Besöket sammanföll med Marinens Dag vilket innebar att hela örlogsvarvet var tillgängligt för besök.

Planerade medlemsaktiviteter under hösten 2018:

30 sept.         Årsmöte med Maglehems Kulturförening
21 okt.           Besök i Maglehems Kyrka/kyrkogård. Ingrid Alfe visar och berättar.
17 nov.          Pianokonsert i Maglehems Kyrka med pianisten Julia Sigova med                                             ackompanjatör

9 dec             Sven-Axel Nilsson, maglehem nr. 7, kåserar om sina möten med                                             konstnärer och kulturarbetare i Maglehem genom åren.

Hemsida
www.maglekultur.se

Facebook
www.facebook.com/maglehemskulturforening

Mailkontakt med föreningen
ingrid@oesterberg.net, gosta.eklund@telia.com.

Styrelsen tackar alla medlemmar, medarbetare och finansiärer som på olika sätt stöttat och hjälpt till vid de olika arrangemangen och medverkat i föreningens verksamhet.

Maglehem 27 september 2018

Maglehems Kulturförening    /    Styrelsen

Läs också: